Algemene voorwaarden

Dienstverlening- en verkoopvoorwaarden van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) gevestigd  te Brunssum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht .


Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) en een  wederpartij waarop Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  deze van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2: Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.  Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst
1. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) zijn verstrekt, heeft Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
4. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  is uit gegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) de wederpartij hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toebehoren op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)   verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7: Ontbinding
1. De vorderingen van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
•    na het sluiten van de overeenkomst aan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) ter kennis gekomen omstandigheden geven Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
•    indien Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Gebreken, klachtentermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training).
2. Indien een klacht gegrond is, zal Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 9: Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2,5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen Het vaste honorarium is exclusief btw.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijk uurtarieven van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training), geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief  is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) met de wederpartij een vast honorarium of uurloon overeenkomt, is Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) niettemin  gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de tegenpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het  moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) en de verplichtingen van de wederpartij jegens Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al  vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11: Cursussen
1.     Het verschuldigde cursusgeld dient vooruit betaald te worden.
2.     Bij annulering door de opdrachtgever vindt bij:
- annulering langer dan 30 dagen voor aanvang van de cursus volledige restitutie plaats
- annulering korter dan 30 dagen voor aanvang van de cursus 75% restitutie plaats
- annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus 50% restitutie plaats
- annulering korter dan 7 dagen voor aanvang van de cursus geen restitutie plaats
3.     Indien u van cursusdag wilt wisselen wordt  € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.


Artikel 12: Incassokosten
1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

- over de eerste              €    2.950,00              15%
- over het meerdere tot   €    5.900,00              10%
- over het meerdere tot   €  14.750,00                8%
2. Indien Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen  ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en de executiekosten komen eveneens voor rekening van de tegenpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
Indien Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training), voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot de uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) of haar ondergeschikten.
5. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 14: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training)  haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) opgeschort. Indien de periode waarin overmacht  nakoming van de verplichtingen door Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 15: Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Pro-EHT (Professionals in Emergency Healthcare Training) en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.